บุคคลดีเด่น

ประสาท ภู่ทองคำ

ประสาท ภู่ทองคำ

นายประสาท  ภู่ทองคำ เป็นนักพัฒนาท้องถิ่นที่มีเจตคติในการทำงานว่า “ความสำเร็จของคนเรานั้น มิได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา” ดังนั้นด้วยความิริยะอุตสาหะ เสียสละและกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ จึงทำให้สามารถพัฒนาราษฎรในตำบลบ้านแยง และตำบลอื่น ๆ ในอำเภอนครไทยและอำเภอใกล้เคียง ได้รู้จักสร้างเสริมรายได้เพื่อหารายได้หมุนเวียนมาเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

วีรกรรม ของ นาวาตรี เดชา ขำจิตร นรจ.ทร.รุ่น 2502

เมื่อ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ น.ท.วสินธ์ สาริกะภูติ ผบ.ฉก.นย.๑๙๒ ได้รับ คำสั่ง จาก มทภ. ๔ / ผอ.รส.ต. ให้ไป ประชุม ที่ กองกำกับการ ตำรวจภูธร จังหวัดยะลา เพื่อวางแผน ปราบปราม ขจก. อ่านเพิ่ม

การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย

การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย
ภายหลัง จากที่กองทัพเรือ ได้ส่งกำลัง เข้าร่วมฝึก ตามแผนยุทธการสามชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ในการปราบปราม ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ที่ภูหินร่องกล้า บริเวณ รอยต่อ ของจังหวัด พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดเลย ได้เสร็จสิ้น และ ประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดี แล้วนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีคำสั่ง ให้กองทัพเรือ จัดกำลัง เข้าทำการ ร่วมฝึก ตามแผนยุทธการ ผาภูมิ เพื่อปราม ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ที่ดอยผาจิ ซึ่งเป็น รอยต่อ ของจังหวัด เชียงราย และ จังหวัดน่าน อีกครั้งหนึ่ง อ่านเพิ่ม

ยุทธการสามชัย..วีรกรรมทหารนาวิกโยธินกับการปราบ ผกค.

” ยุทธการสามชัย “เป็นการปฏิบัติการจริงที่แฝงมาในการฝึกชื่อเป็นทางการว่า “การฝึกร่วม ๑๖” เป็นการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณรอยต่อ ๓ จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ เลย ปฏิบัติการในห้วงเวลาระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๖ ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๑๖ นับว่าเป็นยุทธการแรกที่นาวิกโยธินได้มีโอกาสไปร่วมปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับทัพบกไทย (กองทัพภาคที่ 3) และทหารอากาศ ในพื้นที่ป่าภูเขาซึ่งอยู่ห่างไกลที่ตั้งของตนเองและมีภูมิประเทศที่แตกต่างจากชายฝั่งทะเลที่ทหารนาวิกโยธินมีความ คุ้นเคย อ่านเพิ่ม

วีรบุรุษดอนแตง พันจ่าตรี ปรัศน์ พงศ์สุวรรณ นรจ.ทร.รุ่น 2502

38 ปี วีรกรรมดอนแตง: *”ถ้าไม่ได้ศพคืนก็ต้องเพิ่มศพเข้าไป”
เมื่อสายลมอันเยือกเย็นของเดือนพฤศจิกายนเวียนกลับมาพร้อมกับสายน้ำที่เอ่อล้นริมตลิ่ง ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงความสนุกสนานในเทศกาลลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบสานกันมาแต่ครั้งโบราณกาล
แต่สำหรับเหล่าทหารเรือโดยเฉพาะลูกประดู่แห่งหน่วย นปข. หรือหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง
กระแสลมและสายน้ำแห่งเดือนพฤศจิกายนไม่ต่างอะไรกับสัญญาลักษณ์และเครื่องเตือนใจให้พวกเขารำลึกนึกถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างห้าวหาญของลูกนาวีไทยเมื่อครั้งอดีต ซึ่งยังคงเป็นที่กล่าวขานและรู้จักกันในนาม “วีรกรรมดอนแตง’ อ่านเพิ่ม

Copyright © 2019. All rights reserved.