ทำเนียบรุ่น

นาวิกโยธิน

เหล่าสื่อสาร

พรรคนาวิน

เหล่าพยาบาล

พรรคกลิน

สมทบ

เหล่าแพทย์

ยศ - ชื่อ - สกุล
1. จ.อ.กล้าหาญ ฟองสินธ์ เสียชีวิต
2. พ.จ.อ.เกษม สงวนรักษ์ มีชีวิต
3. จ.อ.เกษม ยี่ทอง มีชีวิต
4. ร.อ.ทองใบ บัวทอง มีชีวิต
5. พ.จ.อ.ธำรงค์ ทิพยรังสี เสียชีวิต
6. พ.จ.อ.นิยม เชื่อมสุข มีชีวิต
7. พ.จ.อ.บรรจง ฉาบฉวย เสียชีวิต
8. พ.จ.อ.บุญชัย โกสิโยนุสรณ์ เสียชีวิต
9. พ.จ.อ.บุญชู พรฉายา มีชีวิต
10. ร.ท.บุญโชติ นวลเจริญ เสียชีวิต
11. น.ต.บุญธรรม เสถียรพจน์ เสียชีวิต
12. พ.จ.อ.ประกอบ อภิชนะกุลชัย มีชีวิต
13. พ.จ.อ.ประยูร แก้วเกตุ ขาดการติดต่อ
14. จ.อ.ประสิทธิ์ พุทธวงศ์ มีชีวิต
15. น.ท.ปรีชา สุวรรณโชติ มีชีวิต
16. ร.อ.พิชัย กลั่นผล มีชีวิต
17. พ.จ.อ.ไพโรจน์ บุตรสะ เสียชีวิต
18. น.อ.พิเศษไพศิลป์ แหล่งสนาม มีชีวิต
19. พ.จ.อ.มณฑา โพธิ์ทัย ขาดการติดต่อ
20. พ.จ.อ.วัลลภ กรีโภค มีชีวิต
21. พ.จ.อ. นักบวชวิชช์นันท์ ปานเกษม มีชีวิต
22. จ.อ.วิเชียร ตะโกพ่วง เสียชีวิต
23. น.อ.พิเศษวิเฑียร สัมฤทธิ์ผล มีชีวิต
24. พ.จ.อ.วิม ชาญดนตรี มีชีวิต
25. พ.จ.อ.วิโรจน์ วรเดช มีชีวิต
26. พล.ต.วุฒิ ดวงสร้อยทอง เสียชีวิต
27. พ.จ.อ.วุฒิ ลีลาเขตต์ เสียชีวิต
28. พ.จ.อ.ศิโรตม์ บริสุทธิ์ เสียชีวิต
29. พ.จ.อ.สมชาย วงษ์สุข เสียชีวิต
30. น.อ.สมพงษ์ นิ่มมณี มีชีวิต
31. พ.จ.อ.สัญชัย ชมศรี มีชีวิต
32. น.อ.พิเศษสำเนา สิงห์โต มีชีวิต
33. ร.ท.เสวก ชุตาภา มีชีวิต
34. พ.จ.อ.อุดม อินทร์พรหม มีชีวิต
35. พ.จ.อ.อุทัย มิลินทสูต มีชีวิต
Copyright © 2019. All rights reserved.