ทำเนียบรุ่น

นาวิกโยธิน

เหล่าสื่อสาร

พรรคนาวิน

เหล่าพยาบาล

พรรคกลิน

สมทบ

เหล่าสื่อสาร

ยศ - ชื่อ - สกุล
1. น.อ.พิเศษกำแพง สุขคง เสียชีวิต
2. น.อ.เจริญ สุขโชค มีชีวิต
3. นรจ.ชนะ พึ่งเสือ มีชีวิต
4. พ.จ.อ.ชำนาญ มนูจันทรัถ เสียชีวิต
5. จ.อ.ณรงค์ กำรูป เสียชีวิต
6. น.อ.ทศพร สุนทรอำไพ เสียชีวิต
7. พ.จ.อ.เทียนชัย สหรัตนผล มีชีวิต
8. น.ต.บุญทรง โพธิ์สัมฤทธิ์ เสียชีวิต
9. น.ท.ประทุม คงโพธิ์ เสียชีวิต
10. น.อ.พิเศษประสิทธ์ ปักษีเลิศ มีชีวิต
11. น.ท.ประเสริฐ ต่ายเพ็ชร์ มีชีวิต
12. พ.จ.อ.ประเสริฐ เชื่อมสุข เสียชีวิต
13. ร.อ.ปราโมทย์ ช่วงรัศมี เสียชีวิต
14. น.อ.ปัญญา วิวาพัฒน์ เสียชีวิต
15. จ.อ.พัลลภ ชุปวา มีชีวิต
16. น.อ.ไพฑูรย์ มาลาศรี มีชีวิต
17. จ.อ.ยงยุทธ บัวงาม เสียชีวิต
18. น.อ.พิเศษยอด เรืองขำ เสียชีวิต
19. จ.อ.เล็ก สมิต มีชีวิต
20. น.อ.วิรุณ เพียรผดุงรัชต์ มีชีวิต
21. จ.อ.วิลาศ วรุณวานิชบัญชา เสียชีวิต
22. น.อ.วิสุ แก้วนิยม เสียชีวิต
23. จ.อ.สมเจตน์ อ่องเอิบ มีชีวิต
24. จ.อ.สมพงษ์ ม่วงแก้ว เสียชีวิต
25. จ.อ.สรรชัย เชื่อจินดา ขาดการติดต่อ
26. พ.จ.อ.สัมฤทธิ์ ธรรมสุวรรณ มีชีวิต
27. จ.อ.สุเทพ สนสกุล มีชีวิต
28. น.อ.พิเศษสุรินทร์ สุพรรณตรี มีชีวิต
29. น.อ.แสวง ไพรสุวรรณ เสียชีวิต
30. ร.ต.อนันต์ แว่นแก้ว มีชีวิต
31. น.อ.พิเศษอนุรัฐ อินทรประเสริฐ มีชีวิต
32. พ.จ.อ.อารยะ นุตะมาน มีชีวิต
33. จ.อ.อำพล สุวรรณกูฏ มีชีวิต
34. จ.อ.อุดม สินเจริญ เสียชีวิต
35. จ.อ.อุบล ชำนาญมนต์ มีชีวิต
36. น.อ.พิเศษเอื้อ สุชาติวัฒนะ เสียชีวิต
Copyright © 2019. All rights reserved.