ทำเนียบรุ่น

นาวิกโยธิน

เหล่าสื่อสาร

พรรคนาวิน

เหล่าพยาบาล

พรรคกลิน

สมทบ

พรรคกลิน

ยศ - ชื่อ - สกุล
1. จ.อ.เกรียงศักดิ์ กลิ่นศิริ เสียชีวิต
2. พ.จ.อ.ขจร โหสกุล เสียชีวิต
3. ร.ท.ฉลอง เอี่ยมจิตร มีชีวิต
4. ร.อ.ชอบ อ่อนนุช มีชีวิต
5. พ.จ.อ.ชำนาญ รอดพุฒ มีชีวิต
6. นรจ.ณรงค์ พิมโพภาส เสียชีวิต
7. น.อ.ทยอย เสถียรสาคร มีชีวิต
8. จ.อ.ทองหล่อ เนตรมณี เสียชีวิต
9. จ.อ.บรรพต ฉัตรภูติ ขาดการติดต่อ
10. น.ท.ประดับ ซุ้ยวงศา เสียชีวิต
11. จ.อ.ประสาน ชลยุทธ เสียชีวิต
12. น.ท.ปรีชา ฉัตรแก้ว เสียชีวิต
13. น.อ.พิเศษพจน์ กลมกล่อม มีชีวิต
14. จ.อ.มนตรี ศิวะนาวิน เสียชีวิต
15. น.ท.วิชา นิลอร่าม มีชีวิต
16. น.ท.วิรัช คล้ายมี มีชีวิต
17. นรจ.สถาพร พูลสุข เสียชีวิต
18. น.ท.สมชาย เจริญสุข มีชีวิต
19. จ.อ.สมชาย วิภาตะนาวิน มีชีวิต
20. น.อ.สมศักดิ์ เมธิรานันท์ มีชีวิต
21. น.อ.พิเศษสมัย พึ่งคง มีชีวิต
22. ร.อ.สุทัศน์ ศรีทอง เสียชีวิต
23. จ.อ.สุพจน์ พจน์โสพนากุล เสียชีวิต
24. จ.อ.สุรเดช ปิตะพันธ์ เสียชีวิต
25. น.อ.สุรัช มหัทธานนท์ มีชีวิต
26. ร.ท.สุวรรณ แย้มศรี มีชีวิต
27. น.อ.ห้องศิลป์ อาจปุระ เสียชีวิต
28. พล.ร.ท.อนันต์ ดิษยบุตร มีชีวิต
29. ร.อ.อารยะ คำเฉลิม มีชีวิต
30. จ.อ.อำนาจ จุ่มศรี เสียชีวิต
Copyright © 2019. All rights reserved.