ทำเนียบรุ่น

นาวิกโยธิน

เหล่าสื่อสาร

พรรคนาวิน

เหล่าพยาบาล

พรรคกลิน

สมทบ

พรรคนาวิน

ยศ - ชื่อ - สกุล
1. ร.อ.กมล แสวงผล มีชีวิต
2. นรจ.กมล น้อยสันโดษ เสียชีวิต
3. ร.อ.เกษม หรั่งโพธิ์ มีชีวิต
4. จ.อ.ขรรชัย ยิ่งกำแหง เสียชีวิต
5. ร.อ.คง สมใจ เสียชีวิต
6. ร.อ.จำลอง ประมวลสุข เสียชีวิต
7. ร.ต.ท.เจริญ เชี่ยวชาญ มีชีวิต
8. น.อ.ฉลอง มัธยมสุข มีชีวิต
9. ร.อ.ฉลาด เหลืองสนิท มีชีวิต
10. ร.อ.เชาว์ คำเจริญ เสียชีวิต
11. น.ท.ดำรงค์ ตู้แก้ว เสียชีวิต
12. นรจ.ไตรภพ แสงพันธ์ ขาดการติดต่อ
13. น.อ.ถนอม ทองเนื้อแปด เสียชีวิต
14. พล.ร.ต.ทนง มากรอด มีชีวิต
15. จ.อ.ทวี ด้วงประดิษฐ์ เสียชีวิต
16. จ.อ.ทองมาก มั่นฤกษ์ เสียชีวิต
17. น.ต.ธงชัย ยี่รัญศิริ มีชีวิต
18. นรจ.ธงชัย สุนทรกุล ณ ชลบุรี เสียชีวิต
19. น.อ.พิเศษธำรงศักดิ์ ดวงศศิโรจน์ มีชีวิต
20. ร.ต.บรรเทิง ขวัญดี เสียชีวิต
21. จ.อ.บรรเทิง สุนทรัษฐาน ขาดการติดต่อ
22. น.อ.พิเศษบุญช่วย พึงใจ มีชีวิต
23. น.ท.บุญชาติ พยัฆศิริ เสียชีวิต
24. พ.จ.อ.บุญนำ แสงนาครินทร์ มีชีวิต
25. ร.ท.บุญมี ปัตตะแวว มีชีวิต
26. พ.จ.อ.บุญยืน แจ่มใส เสียชีวิต
27. น.ท.บุญรอด หาญเวช มีชีวิต
28. น.อ.พิเศษประพันธ์ ล้อเลิศวิไล มีชีวิต
29. ร.ต.ประยูร ประไพทรัพย์ เสียชีวิต
30. ร.ต.ประโยชน์ หลอดทอง เสียชีวิต
31. น.ท.ประสงค์ เสมาจันทร์ เสียชีวิต
32. นรจ.ประสงค์ พงษ์พิทักษ์ เสียชีวิต
33. จ.อ.ประสิทฺธิ์ โตสมบัติ มีชีวิต
34. น.ต.ปรัศย์ พงษ์สุวรรณ เสียชีวิต
35. ร.ต.ปรีชา นาควิเชียร เสียชีวิต
36. น.ท.ปรีดา ปรีชาพานิช มีชีวิต
37. น.ต.พนา แจ่มนาค มีชีวิต
38. พล.ร.ต.พรศักดิ์ สมบัติวงศ์ มีชีวิต
39. นรจ.พิภพ กาญจนวิเชียร เสียชีวิต
40. ร.อ.พุฒ ปิ่นเกษ เสียชีวิต
41. จ.อ.ไพศาล มั่นใจ ขาดการติดต่อ
42. จ.อ.ภักดี ศาสตร์ประสิทธิ มีชีวิต
43. พ.จ.อ.มนัส ทองเงิน มีชีวิต
44. ร.ต.มานิตย์ สังข์สุวรรณ มีชีวิต
45. จ.อ.ยงยุทธ สิงหเสมานนท์ มีชีวิต
46. น.ต.ยงยุทธ มณีทัศน์ เสียชีวิต
47. พ.จ.อ.ยิ่ง เอี่ยมสะอาด เสียชีวิต
48. ร.ท.ยิ่งยศ ม่วงจีน มีชีวิต
49. ร.อ.ยุทธ โพธิเวชกุล มีชีวิต
50. น.อ.ยุทธชัย คงดิษฐ์ มีชีวิต
51. จ.อ.รักษ์ เอมเปรมศิลป์ เสียชีวิต
52. จ.อ.เลิศ ทองสว่าง เสียชีวิต
53. จ.อ.วะลัย เอมเจริญ ขาดการติดต่อ
54. น.ต.วิเชียร กล่อมเกลี้ยง เสียชีวิต
55. พ.จ.อ.วิน เชื่อมสุข มีชีวิต
56. น.อ.พิเศษวินัย ห่วงสายทอง มีชีวิต
57. น.อ.วิรัตน์ ทองพันช่าง เสียชีวิต
58. จ.อ.วิรัตน์ นันทบุตร เสียชีวิต
59. ร.อ.วีระ ลิ้มพาภรณ์ เสียชีวิต
60. จ.อ.ศักดิ์ สวัสดี เสียชีวิต
61. จ.อ.ศิริโชค สุขศรี มีชีวิต
62. จ.อ.ศิลปชัย อภิบาลศรี มีชีวิต
63. น.อ.สมจิตร แน่นหนา มีชีวิต
64. จ.อ.สมจิตร ฤทธิ์อเนก เสียชีวิต
65. ร.ต.สมเจตน์ ปทุมดำรงค์ เสียชีวิต
66. น.อ.สมนึก ขิยะพัฒน์ มีชีวิต
67. จ.อ.สมบุญ กลับดี มีชีวิต
68. จ.อ.สมร จันทร์รัตน์ เสียชีวิต
69. น.ท.สวง บำรุงศักดิ์ ขาดการติดต่อ
70. น.อ.พิเศษสังวาลย์ ทับเจริญ มีชีวิต
71. น.ท.สังเวียน โปยไธสง มีชีวิต
72. พ.จ.อ.สิทธิศักดิ์ หีบแก้ว มีชีวิต
73. พ.จ.อ.สุขุม วิเชียรรัตน์ มีชีวิต
74. ร.อ.สุทิน ช้างศรี เสียชีวิต
75. น.ท.สุนทร เอี่ยมละออง มีชีวิต
76. จ.อ.สุรินทร์ เจียมบุศย์ มีชีวิต
77. น.อ.พิเศษเสถียร ทัศนลีลพร มีชีวิต
78. นรจ.เสมอ เถียรทวี มีชีวิต
79. จ.อ.เสมาชัย ฟักอ่อน มีชีวิต
80. จ.อ.อนันต์ คงวุฒิ ขาดการติดต่อ
81. น.อ.อรรถพล สุขมงคล มีชีวิต
82. จ.อ.อรุณ ฉัตรแก้ว มีชีวิต
83. พ.จ.อ.อัญชลี จรรยาวิจิตร เสียชีวิต
84. พ.จ.อ.อัมพร วงศ์ภักดี เสียชีวิต
85. นรจ.อารีย์ หมัดสะอิ๊ด เสียชีวิต
86. พ.จ.อ.อำพล สัมฤทธิผล เสียชีวิต
87. ร.อ.อุดม เนินไสว เสียชีวิต
88. ร.ท.อุบล ธิยาโน มีชีวิต
89. พ.จ.อ.เอนก รัศมี มีชีวิต
Copyright © 2019. All rights reserved.