ทำเนียบรุ่น

นาวิกโยธิน

เหล่าสื่อสาร

พรรคนาวิน

เหล่าพยาบาล

พรรคกลิน

สมทบ

พรรคนาวิกโยธิน

ยศ - ชื่อ - สกุล
1. จ.อ.กาย โพธิ์งาม มีชีวิต
2. น.ท.คารม แพนลา เสียชีวิต
3. จ.อ.งามพล รัตนโภคา มีชีวิต
4. ร.ท.จรูญ วงศ์วานิช เสียชีวิต
5. น.ต.จิรพงศ์ โมหะพันธ์ มีชีวิต
6. จ.อ.เฉลียว เอมใจ เสียชีวิต
7. จ.อ.ชัยปรีชา อัมระปาล มีชีวิต
8. ร.ต.ชาญ วัฒนวงศ์ เสียชีวิต
9. ร.อ.เชาว์ กลิ่นวัฒนาสกุล มีชีวิต
10. น.อ.ณรงค์ หาเรือนศาสตร์ มีชีวิต
11. น.อ.ณรงค์ สีดา เสียชีวิต
12. น.ต.เดชา ขำจิตร เสียชีวิต
13. น.อ.ทวี ภู่ศรีพงษ์ เสียชีวิต
14. ร.อ.ทองหล่อ ฮวบเจริญ มีชีวิต
15. ร.อ.เทวัญ ดาวลอย เสียชีวิต
16. น.อ.ธงชัย จันทร์อรุณ เสียชีวิต
17. พ.จ.อ.ธำรง อ้นคำ มีชีวิต
18. น.ท.นุกูล จันทน์วิมล มีชีวิต
19. จ.อ.นุกูล ลำพังชีพ มีชีวิต
20. น.ต.นุกูล กระแจะเจิม เสียชีวิต
21. น.ต.บุญจี ชนะบูรณ์ มีชีวิต
22. พ.จ.อ.บุญช่วย เชื้อสุข เสียชีวิต
23. น.อ.พิเศษบุญชอบ พันธรักษ์ มีชีวิต
24. พ.จ.อ.บุญยเดช ถาวรสุข เสียชีวิต
25. น.ท.ประจักษ์ สุขกฤต มีชีวิต
26. น.ท.ประดิษฐ์ จำเนียรพล มีชีวิต
27. น.ท.ประทีป สุทธิพันธ์ มีชีวิต
28. จ.อ.ประทีป หงส์วิชุลดา มีชีวิต
29. น.ต.ประธาน ภัทรวินิจ มีชีวิต
30. จ.อ.ประสาท ภู่ทองคำ มีชีวิต
31. จ.อ.ประสิทธ์ อามพัฒน์ มีชีวิต
32. น.ท.ประสิทธิ์ บุญเกษม มีชีวิต
33. ร.อ.ประเสริฐ เรไร มีชีวิต
34. น.ท.ปราโมทย์ ทิมพิทักษ์ เสียชีวิต
35. จ.อ.พยอม มาสะอาด เสียชีวิต
36. น.ท.พรพล ปัญจะ มีชีวิต
37. น.ต.ไพขยนต์ ศิริพันธ์ เสียชีวิต
38. จ.อ.ไพบูลย์ เหลืองอ่อน มีชีวิต
39. ร.ต.ท.มงคล สุขแสงเปล่ง มีชีวิต
40. พ.จ.อ.วัชรงค์ สอนตะโก เสียชีวิต
41. น.ต.วัฒนะ บุษสาย มีชีวิต
42. นรจ.วิชิต มณีแสง เสียชีวิต
43. จ.ท.วินัย คล้ายเมืองปักษ์ เสียชีวิต
44. ร.ต.วิโรจน์ จิตแจ้ง เสียชีวิต
45. จ.อ.ศรีรัตนฺ คำโพธิ์ เสียชีวิต
46. พ.จ.อ.ศุภเดช อุตตมะเวทิน มีชีวิต
47. ร.ท.สมเกียรติ กลึงวิจิตร มีชีวิต
48. จ.อ.สมจิตร วงษ์เนตร เสียชีวิต
49. น.ต.สมบัติ รอดนิมิตร มีชีวิต
50. น.ต.สมพงษ์ พ่วงรักษ์ เสียชีวิต
51. จ.อ.สมหวัง ศิริธัญ มีชีวิต
52. ร.อ.สวัสดิพันธ์ ดาราพันธุ์ เสียชีวิต
53. น.ต.สว่าง มั่งเจริญ มีชีวิต
54. จ.อ.สำเนียง แสนทวี มีชีวิต
55. น.ท.สำรวย จงเจริญ เสียชีวิต
56. ร.ต. พระสงฆ์สำราญ เทียมจันทร์ มีชีวิต
57. น.ต.สำเริง เทียนประทีป เสียชีวิต
58. พ.จ.อ.สำอางค์ คงมี เสียชีวิต
59. น.ต.สุภัทร โกมลวิทย์ เสียชีวิต
60. พ.จ.อ.สุรพงษ์ คชพงษ์ เสียชีวิต
61. น.อ.สุรศักดิ์ ธนงค์ มีชีวิต
62. จ.ท.สุวิทย์ วัชรศิริธรรม เสียชีวิต
63. น.อ.เสถียร ถาวรขจรศิริ เสียชีวิต
64. ร.ท.เสน่ห์ ปิ่นจุลศักดิ์ มีชีวิต
65. จ.อ.เสมาชัย ยศนิรันดร์กุล มีชีวิต
66. น.อ.พิเศษโสฬส มะชะรา มีชีวิต
67. ร.ต.อนันต์ ทองสอาด มีชีวิต
68. พ.จ.อ.อำนาจ เทศวิเชียร มีชีวิต
69. น.อ.พิเศษอำไพ ไม้เจริญ มีชีวิต
70. จ.อ.เอนก สรรพวิทยา เสียชีวิต
71. พ.จ.อ.เอนก ผลพิบูลย์ เสียชีวิต
Copyright © 2019. All rights reserved.