พ.จ.อ.ชำนาญ รอดพุฒ

พ.จ.อ.ชำนาญ รอดพุฒ

เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร กฟผ. ว่า พ.จ.อ.ชำนาญ  รอดพุฒ เป็นนักบริหารจัดการ นักพัฒนา นักวิชาการ นักปฏิบัติการ นักวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพืชพันธ์ สัตว์น้ำ ซึ่งนับว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเปรียบประหนึ่งเพชรเม็ดเอกของ กฟผฝอย่างแท้จริง


Copyright © 2019. All rights reserved.