ประสาท ภู่ทองคำ

ประสาท ภู่ทองคำ

นายประสาท  ภู่ทองคำ เป็นนักพัฒนาท้องถิ่นที่มีเจตคติในการทำงานว่า “ความสำเร็จของคนเรานั้น มิได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา” ดังนั้นด้วยความิริยะอุตสาหะ เสียสละและกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ จึงทำให้สามารถพัฒนาราษฎรในตำบลบ้านแยง และตำบลอื่น ๆ ในอำเภอนครไทยและอำเภอใกล้เคียง ได้รู้จักสร้างเสริมรายได้เพื่อหารายได้หมุนเวียนมาเลี้ยงครอบครัวได้ตลอดทั้งปี

Copyright © 2019. All rights reserved.