น.อ.(พ) อำไพ ไม้เจริญ ร.น.

น.อ.(พ) อำไพ ไม้เจริญ ร.น.

เป็นหัวหน้า เป็นพี่ เป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือ เป็นผู้ให้ และเป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อเพื่อน


Copyright © 2019. All rights reserved.