คุณเสมอ เถียรทวี นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าปืน พรรคนาวิน

คุณเสมอ เถียรทวี นักเรียนจ่าทหารเรือ เหล่าปืน พรรคนาวิน

ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์. ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก


ข้าราชการดีเด่นรางวัลครุฑทองคำ ปี 2534

ตำแหน่งสุดท้าย นิติกรณ์ 8 ว.
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน


คู่สมรส คุณวันดี เถียรทวี
บุตรและธิดา
1.      นายพรเทพ เถียรทวี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ม.ราชมงคล.
นิติศาสตร์บัณฑิต ม.จุฬาลงกรณ์.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.บูรพา
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจากม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.      น.ส.พรทิพย์ เถียรทวี บัญชีบัณฑิต ม.รามคำแหง
3.      น.ส.ปิยชาน์ เถียรทวี การโรงแรมและการท่องเทียวบัณฑิต ม.สยาม
4.      นายวิฑูรย์ เถียรทวี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง

Copyright © 2019. All rights reserved.