การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย

การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย
ภายหลัง จากที่กองทัพเรือ ได้ส่งกำลัง เข้าร่วมฝึก ตามแผนยุทธการสามชัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ในการปราบปราม ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ที่ภูหินร่องกล้า บริเวณ รอยต่อ ของจังหวัด พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดเลย ได้เสร็จสิ้น และ ประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดี แล้วนั้น ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีคำสั่ง ให้กองทัพเรือ จัดกำลัง เข้าทำการ ร่วมฝึก ตามแผนยุทธการ ผาภูมิ เพื่อปราม ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ที่ดอยผาจิ ซึ่งเป็น รอยต่อ ของจังหวัด เชียงราย และ จังหวัดน่าน อีกครั้งหนึ่ง
กองทัพเรือ ได้จัดกำลัง ทหารนาวิกโยธิน ๑ กองพันทหารราบ เพิ่มเติม กำลัง และ สมทบ ด้วย ๑ หมวดบินทหารเรือ ให้อยู่ ในอัตรา ของกองพัน เพิ่มเติม กำลัง ด้วย ซึ่ง การจัดกำลัง ครั้งนี้ กองทัพเรือ ได้มอบให้ กรมนาวิกโยธิน เป็นหน่วย จัดกำลัง เรียกชื่อ หน่วยนี้ว่า หน่วยกำลัง เฉพาะกิจ นาวิกโยธินที่ ๑๗๑ เรียกชื่อย่อว่า ฉก.นย.๑๗๑
หน่วยกำลัง เฉพาะกิจนาวิกโยธิน ที่ ๑๗๑ นี้ จัดกำลังพล จากหน่วย ต่างๆ ของกรมนาวิกโยธิน และ กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ คือ
กองพันทหารราบที่ ๓ กรมผสมนาวิกโยธิน เป็น หน่วยกำลังหลัก ในการจัดมี นาวาโท ธรรมนูญ นาคสกุล เป็น ผู้บังคับกองพัน กองร้อยกองบังคับการ และ บริการมี นาวาตรี ชุมพร โชติโยธิน เป็น ผู้บังคับกองร้อย และ กองร้อยปืนเล็กที่ ๓ มีเรือเอก สมศักดิ์ วิริยะศิริ เป็น ผู้บังคับกองร้อย
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมนาวิกโยธิน จัดกำลังเป็นกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ มี เรือเอก สันทนา พิไชยแพทย์ เป็นผู้บังคับกองร้อย
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมผสมนาวิกโยธิน จัดกำลังเป็นกองร้อยปืนเล็กที่ ๒ มี เรือเอก ทวีป นาคสุข เป็นผู้บังคับกองร้อย
กองพันทหาราบที่ ๗ กรมผสมนาวิกโยธิน จัดกำลังเป็นกองร้อยปืนเล็กที่ ๔ มี เรือเอก ประพันธ์ เคลือบมาศ เป็นผู้บังคับกองร้อย
กองพันทหารปืนใหญ่ กรมผสมนาวิกโยธิน จัดกำลัง ๑ กองร้อยทหารปืนใหญ่ ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร มีเรือเอก เรวัตร ทองประเสริฐ เป็นผู้บังคับกองร้อย สมทบด้วย ๑ หมวดบินทหารเรือ
หน่วยกำลังเฉพาะกิจ นาวิกโยธินที่ ๑๗๑ สนธิกำลัง ที่สัตหีบ และ เคลื่อนย้าย กำลัง ทั้งกองพัน เพิ่มเติม กำลังด้วย เครื่องบิน ของกองทัพอากาศ ชนิด C123 ออกเดินทาง จากสนามบิน กองบิน ๗ อำเภอสัตหีบ (ขณะนั้น ยังเป็น ของกองทัพอากาศ) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ไปลงที่ สนามบิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ต่อจากนั้น เคลื่อนย้าย ด้วยยานยนต์ เข้าพื้นที่ ปฏิบัติการ ที่ดอยผาจิ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น พื้นที่รอยต่อ กับจังหวัดน่าน
การฝึกร่วมปี ๑๗ ตามแผนยุทธการผาภูมิ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้กำหนด ออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นการฝึก เสริมความมั่นคง เพื่อให้ ความคุ้มครอง และ ความปลอดภัย แก่ราษฎร ในหมู่บ้าน ให้คำแนะนำ ในการป้องกัน หมู่บ้าน สำรวจ ความเป็นอยู่ ของราษฎร ปฏิบัติการ จิตวิทยา รวมทั้ง การดำเนินการ ต่างๆ เพื่อตัด ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ที่อยู่ในป่า กับผู้ก่อการร้าย ในหมู่บ้าน และ ราษฎร ในหมู่บ้าน ที่ทำการ หน่วยกำลัง เฉพาะกิจ นาวิกโยธิน ที่ ๑๗๑ ตั้งอยู่ ที่อำเภอปง จังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่ ปฏิบัติการ ของกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ และ กองร้อยปืนเล็กที่ ๒ อยู่ที่บ้านตอง บ้านพร้าวกุด ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ กองร้อยปืนเล็กที่ ๔ เป็นกองร้อยหนุน
การปฏิบัติ ในช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นการปฏิบัติการ ขั้นแตกหัก รวมระยะเวลา ในการปฏิบัติ การรบ ครั้งนี้ ๒๒ วัน โดย กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ และ กองร้อยปืนเล็กที่ ๓ ได้รับมอบ ให้ปฏิบัติการ ในพื้นที่ บ้านขุนน้ำยัด ดอยผาจิ อำเภอปง จังหวัดเชียงราย ได้ใช้กำลัง เข้าพิสูจน์ทราบ และ กวาดล้าง ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ในระดับ กองร้อย มีการปฏิบัติการ ๕๗ ครั้ง ระดับหมวด ๓๔ ครั้ง และ ระดับหมู่ ๓๐๐ ครั้ง มีการปะทะ กับผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ๕ ครั้ง ฝ่ายเรา ตาย ๑ คน บาดเจ็บ ๓ คน ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ตาย ๑ คน ฝ่ายเราเหยียบกับระเบิด ตาย ๒ คน บาดเจ็บ ๕ คน และถูก ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ เข้าตีฐานปฏิบัติการ ของฝ่ายเรา ๘ ครั้ง ไม่มีการสูญเสีย ฝ่ายเรา สามารถยึด ฐานปฏิบัติการ และ เสบียงอาหาร ของผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ได้เป็นจำนวนมาก กองร้อยปืนเล็กที่ ๑ และ กองร้อยปืนเล็กที่ ๒ หน่วยกำลัง เฉพาะกิจนาวิกโยธิน ที่ ๑๗๑ ได้ปฏิบัติภารกิจ ตามที่ได้รับมอบสำเร็จ และ เดินทางกลับ สู่พื้นที่ราบ ถึง ฐานบ้านผาตั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
เมื่อสำเร็จภารกิจ ตามที่ได้รับมอบ และ จบการฝึก ร่วมปี ๑๗ ตามแผนยุทธการผาภูมิ แล้ว หน่วยกำลัง เฉพาะกิจ นาวิกโยธินที่ ๑๗๑ ได้เคลื่อนย้าย กำลัง กลับที่ตั้งปกติ โดยทางรถไฟ ถึง สถานีหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร และ เคลื่อนย้าย ต่อด้วยยานยนต์ กลับถึง ที่ตั้งปกติ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมเวลา ในการเดินทาง ไปปฏิบัติการ ครั้งนี้ ๘๔ วัน
ผลการปฏิบัติ ฝ่ายเรา เสียชีวิต ๓ คน บาดเจ็บสาหัส ๑ คน ฝ่ายผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ เสียชีวิต ๑ คน (ที่นับศพได้)
สิ่งของที่ยึดได้ คือ บ้าน ๓ หลัง เพิงพัก ๓๕ – ๔๐ หลัง บังเกอร์หลายแห่ง ค่ายพัก ผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ จุคน ประมาณ ๑๐๐ คน ปืนอาร์ก้า ๑ กระบอก แมกกาซีน ๓ อัน กระสุน ๓๒ นัด ยึด และ ทำลายเสบียง ของผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ มีข้าวเปลือก ๒,๑๐๐ ถัง ข้าวโพด ๓ คันรถบรรทุก หมูขนาดกลาง ๑๐ ตัว ไร่อ้อย ถั่ว ผัก กล้วย และไร่ฝิ่น – กัญชา ๑ ไร่ และ รายการอื่นๆ รวม ๓๓ รายการ
รายนามผู้เสียชีวิต ในการฝึกร่วม ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ของหน่วยกำลัง เฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ ๑๗๑ มีดังนี้
๑. พันจ่าเอก บุญธรรม เสถียรพจน์ ได้รับพระราชทานยศเป็นนาวาตรี
๒. พลทหาร เซี่ยมล้อ แซ่เขียด ได้รับการปูนบำเหน็จและเลื่อนยศเป็นจ่าเอก
๓. พลทหาร วินัย อรุณเจริญ ได้รับการปูนบำเหน็จและเลื่อนยศเป็นจ่าโท

Copyright © 2019. All rights reserved.