ยุทธการสามชัย..วีรกรรมทหารนาวิกโยธินกับการปราบ ผกค.

” ยุทธการสามชัย “เป็นการปฏิบัติการจริงที่แฝงมาในการฝึกชื่อเป็นทางการว่า “การฝึกร่วม ๑๖” เป็นการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณรอยต่อ ๓ จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ เลย ปฏิบัติการในห้วงเวลาระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๖ ใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๑๖ นับว่าเป็นยุทธการแรกที่นาวิกโยธินได้มีโอกาสไปร่วมปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับทัพบกไทย (กองทัพภาคที่ 3) และทหารอากาศ ในพื้นที่ป่าภูเขาซึ่งอยู่ห่างไกลที่ตั้งของตนเองและมีภูมิประเทศที่แตกต่างจากชายฝั่งทะเลที่ทหารนาวิกโยธินมีความ คุ้นเคย

ลำดับการฝึกเตรียม
1.ฝึกเตรียมขั้นที่ 1    3ก.ค.-25ส.ค.15 พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อ.แกลง จ.ระยองและ อ.มะขาม อ.โป่งน้ำร้อน จ.                          จันทบุรี
2. ฝึกเตรียมขั้นที่ 2    6-26ก.ย.15 ฝึกที่ อ.หล่มเก่า และ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
3. ฝึกเพิ่มเติม              8-27 ต.ค.15 อ.สัตหีบ จ.ระยอง จ.จันทบุรี
4. การปรับความพร้อมรบ       ณ ที่ตั้ง สัตหีบ 1- 19 พ.ย. 15
5. การเคลื่อนย้ายสู่พื้นที่ปฏิบัติการ    20 พ.ย. 15 เคลื่อนย้ายพลจาก สัตหีบ-เข้าที่รวมพลขั้นต้นที่ค่ายลูกเสือ บ.หินฮาว(คิวยู 373741)
21 พ.ย. 15จัดชุด ลว.ตรวจการณ์ทางอากาศด้วยสายตา โดย บ.โอ.-1 เอ.
22 พ.ย. 15จัด 1หมู่ (-) คุ้มครองหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปที่ บ.วังอ้อ
23 พ.ย. 15จัดชุด ลว.ตรวจการณ์ทางอากาศด้วยสายตา บ.โอ-1 เอ.
24 พ.ย. 15จัดชุดคุ้มครองหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บ.วังหว้า ส่ง 1 หมู่ (-) ไป ลว. หาข่าวที่คิวยู 404720 คิวยู 394734
25 พ.ย. 15ฮ.ทอ. 20เที่ยว ส่งร้อย ปล.ที่ 2 จากบ้านหินฮาว – ขึ้น บ.ป่ายาบ จำนวน 165 นาย

การฝึกเตรียมขั้นที่ 1
หน่วยกำลังรบ พัน ฉก. นย. นำกำลังฝึกเตรียม ณ พื้นที่ อ.สัตหีบ อ.แกลง จ.ระยอง อ.มะขาม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ตั้งแต่ 3 ก.ค. – 25 ส.ค. 15
หน่วยทหารนาวิกโยธินในภารกิจ สามารถทำการรบได้เช่นเดียวกับทหารบก สำหรับภารกิจ ยุทธการสามชัย ทหารนาวิกโยธิน ต้องทำการรบร่วมกับทหารบก โดยใช้ยุทธวิธีจากการฝึกที่ทหาร นย. ได้ทำการฝึก ได้แก่
การฝึกภาคทหารใหม่ – ฝึกพื้นฐานเบื้องต้นการใช้อาวุธ
-การฝึกทหารเพื่อทำการรบ
การฝึกภาคกองร้อย    – ระดับหมู่ , ระดับหมวด , ระดับกองร้อย ให้ผู้นำระดับ ผบ.หมู่, ผบ. มว., ผบ.ร้อย ทำหน้าที่ควบคุมการฝึกการเคลื่อนที่ การใช้อาวุธ
การฝึกภาคกองพัน    ได้แก่การฝึกยุทธวิธีเข้าตี/ตั้งรับ ยุทธวิธีร่นถอย และการฝึกยุทธวิธีการยกพลขึ้นบก ตลอดจนการฝึกนอกแบบ นำมาฝึกกับทหาร นย. ได้แก่ การฝึกการลาดตระเวน/ การฝึกซุ่มโจมตีขบวนเดินเท้า และการฝึกซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์
การฝึกทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นพื้นฐานความรู้ และความสามารถทางทหาร นย.พร้อมที่จะทำการ รบ. ได้อย่างทหารบก ที่สำคัญที่สุดในการรบ จำเป็นต้องสร้างความมีวินัย ของทหารทุกระดับ ต้องมีวินัยเคร่งครัด ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ประจำกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความเป็นผู้นำในการรบ ตั้งแต่ ผบ.หมู่, ผบ. มว. ผบ. ร้อย, และ ผบ.พัน, ความรู้ความสามารถที่จะนำหน่วยใช้ยุทธวิธีได้อย่างเหมาะสม รวมกับความอดทนต่อสู้กับสภาวะอากาศร้อน อากาศหนาว ฝนตกได้โดยไม่ย่อท้อ ดังนั้น การเตรียมการรบ กำลังพลทุกคนจะต้องรับสภาพต่อการฝึกในภูมิประเทศที่มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับภูมิประเทศจริงที่จะปฏิบัติการรบ
การฝึกเตรียมขั้นที่ 1จึงมีความหมายที่นำกำลังพลออกฝึกในภูมิประเทศให้มีความคุ้นเคย การใช้ชีวิตในภูมิประเทศ การเดินทางไกลในภูมิประเทศที่มีความลำบาก ต้องนำเสบียงอาหารติดตัว พร้อมกับทำการฝึกยุทธวิธี ได้แก่ เมื่อถูกซุ่มโจมตีทำอย่างไร ใครสั่งการผู้บาดเจ็บทำอย่างไร การใช้แผนที่เข็มทิศ ระดับหมู่ ต้องเก่ง และมีความชำนาญในการอ่านแผนที่ดูภูมิประเทศได้อย่างถูกต้อง ใช้ความอดทนอย่างสูง ในการดำรงชีวิตในภูมิประเทศ ระดับ มว. ระดับกองร้อยสามารถแยกออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมหน่วยในภูมิประเทศไทยอย่างอิสระทุกอย่าง ในการฝึกเตรียมต้องมอบภารกิจให้คล้ายกับการปฏิบัติจริงทุกอย่าง แม้กระทั่งการขอการสนับสนุนปืนใหญ่ก็ดี ต้องมีการฝึกการขอยิง ป. มีตรวจการณ์หน้า จำลองการยิง ประเมินผลการปฏิบัติให้เหมือนจริงทุกอย่าง


การฝึกเตรียมการขั้นที่ 2 พื้นที่ปฏิบัติการจริง ตามโครงการรามสูร
          การฝึกเตรียมขั้นที่ เป็นการฝึกบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง กับพื้นที่ปฏิบัติการจริง สำหรับในครั้งนี้ได้นำกำลังไปฝึกที่ อ.หล่มเก่า และ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่ 6 – 26 ก.ย. 15 ได้แก่ กองร้อย ปล.ที่ 2, กองร้อย ปล.ที่ 3 และ หมวดลาดตระเวน แผนการฝึกเตรียมกำหนดภารกิจ ให้ใช้หน่วยกำลังระดับหมวดให้ทำการลาดตระเวน เคลื่อนที่ขึ้นพิสูจน์ทราบบริเวณเขาข้อโป ซึ่งอยู่ด้านหลังของเขาภูลมโล เป็นภูเขาที่มีภูมิประเทศเหมือนของจริง เป็นป่าโปร่ง ภูเขาสูง ในการฝึกครั้งนี้ ผู้เขียนได้ทราบภารกิจ ให้ พัน.ฉก.นย. จัดกำลังกองร้อย ปล.ที่ 2 / กองร้อย ปล.ที่ 3 จัดกำลังกองร้อยละ 1 หมวด และ มว. ลว. อีก 1 หมวด รวมเป็น 3 หมวด ก่อนปฏิบัติภารกิจ บก. พัน ได้จัดเครื่องบิน โอ.- 1 เอ. ให้ ผบ.หมวดขึ้นไปสำรวจภูมิประเทศ บนเขาข้อโป 2-3 ครั้ง ก่อนถึงวันปฏิบัติ
ภารกิจผู้เขียนผบ.มว.ที่ 3 ร้อย ปล.ที่ 2 นำกำลัง 45 นาย พร้อมอาวุธ กระสุนจริง ยุทโธปกรณ์ เสบียงอาหาร และวิทยุ ให้ปฏิบัติในภารกิจ ในการกวาดล้าง ตรวจค้น แหล่งซ่องสุมเสบียงอาหารตลอดจนที่พัก ผกค. ตามพื้นที่ลาดตระเวน พิสูจน์ทราบบริเวณเขาข้อโป มีความสูง 1646 เมตร ใช้เวลาปฏิบัติการ 7 วัน
เมื่อถึงวันที่ปฏิบัติการ รถยนต์ 2 ½ ตัน นำกำลังพลไปส่งที่หมู่บ้านเชิงเขา เวลาประมาณ 09.00 น. เพื่อกำลังเข้าฐานปฏิบัติที่บริเวณเขาข้อโป เริ่มปฏิบัติการตามภารกิจแต่ละวัน ซึ่งได้เตรียมแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว ศึกษาแผนที่เป็นอย่างดีตามแผนการเคลื่อนที่ประกอบกับภูมิประเทศจริงเท่านั้น ทุกวันที่เข้าฐานการปฏิบัติการ สรุปการรายงานให้กองร้อยตามแผนปฏิบัติและเหตุการณ์ของแต่ละวัน ผลการฝึกเตรียมขั้นที่ 2 ในครั้งนี้ ทำให้เราชำนาญภูมิประเทศ การใช้ยุทธวิธีที่ได้เตรียมไว้ได้ตามแผน ตลอดจนการดำรงชีพในป่า ประกอบกับเสบียงอาหารที่ติดตัวไป สามารถปฏิบัติภารกิจ กวาดล้าง ตรวจค้น มีแต่ที่พักล้าง ใช้งานเกิน 6 เดือน ไม่พบ ผกค. ไม่มีการปะทะ การหาแหล่งน้ำ อาหารมีกล้วยป่า ช่วยดำรงชีพได้ การเคลื่อนที่ใช้เวลา 6 วัน ถึงยอดเขาข้อโป ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ให้ บก.ร้อยทราบ และวันที่ 7 จะนำกำลังกลับลงจากยอดเขาข้อโป ไปที่จุดหมายที่กำหนด วันสุดท้ายแผนการเดินทางลงจากเขาข้อโป ใช้ลงทางหน้าผา โดยใช้เชือกไนลอน ผูกกับต้นไม้ไต่ลง เป็นช่วงๆ จนเดินทางลงมาถึงเชิงเขาข้อโป เป็นหมู่บ้านที่กำหนดประมาณ 4 โมงเย็น มีรถยนต์ 2 ½ ตัน มารับที่นัดหมาย เสร็จสิ้นภารกิจ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกเตรียมแล้ว สรุปการฝึกเตรียมครั้งนี้ พัน.ฉก.นย. ได้จัดกำลัง 3 หมวดให้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนกวาดล้างเขาข้อโป 3 พื้นที่ โดยมี ร้อย.ปล.ที่ 2 / ร้อยปล.ที่ 3 และร้อย ลว.นย. จัดกำลังระดับหมวด โดยสรุปมี กองร้อย ปล.ที่ 2 ที่ปฏิบัติภารกิจขึ้นลาดตระเวนถึงยอดเขาข้อโปเพียง มว. เดียวเท่านั้น
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจการฝึกเตรียมแล้ว ผบ.กกล. เขต. ทร.3 (ส่วนหน้า) นัดประชุมเตรียมแผนการผฏิบัติจริง ยุทธการสามชัย จึงสั่งการให้ พัน.ฉก.นย. ส่งผู้แทนระดับหมวด(ผบ.หมวด) เสนอแผนการปฏิบัติของหมวดในที่ประชุม น.อ. ประชา ขนิฐชาต ได้ให้ผบ.ร้อยฯคัดเลือก ผบ.มว. ตัวแทน พัน.ฉก.นย. ไปเสนอแผนการปฏิบัติระดับหมวด ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนั้น ได้แก่ ผบ.มว.ที่ 2 ร้อย 2 พัน ฉก.นย. คือ พ.จ.อ. วัฒนะ บุษสาย ได้ใช้เวลา 30 นาที ในเรื่อง
–           แผนการเดินทาง และการใช้อาวุธประจำกาย
–           การเลือกฐานการปฏิบัติการ และการวางกำลัง
–           การปฏิบัติเมื่อถูกซุ่มโจมตี
–           การปฏิบัติเมื่อมีผู้บาดเจ็บ
–           การรายงานติดต่อสื่อสาร
–           การดำรงชีพในภูมิประเทศ
–           การใช้ลำธารและการเคลื่อนที่ผ่านลำธาร
–           การตอบข้อซักถามอื่นๆ
เมื่อปฏิบัติการบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจระดับหมวดเสร็จสิ้นแล้ว น.อ.ประชา ขนิฐชาติ ได้มากล่าวชมเชย และเสร็จสิ้นภารกิจการจัดเตรียมความพร้อมของอัตรากำลัง พัน.ฉก.นย.เรียบร้อยแล้ว
การฝึกเตรียม เพิ่มเติม
น.ย.อนุมัติให้ พัน.ฉก.นย. ฝึกเตรียมขั้นที่ 2 ตามโครงการรามสูร บริเวณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และจันทบุรี ตั้งแต่ 10 – 28 ต.ค. 15 มีกำหนด 19 วัน
มีอัตรากำลังพล                       น.         22        นาย
พ.        79        นาย
จ.         221     นาย
พลฯ     598     นาย
รวม      911     นาย
อาวุธยุทโธปกรณ์ตามอัตรา
–           ยานพาหนะ รถ ¼ ตัน       9          คัน
–           รถพยาบาล ¼ ตัน 1          คัน
–           รถ 2 ½ ตัน                        8          คัน
–           เทเลอร์น้ำ              2          คัน
–           เครื่องไฟฟ้า                       1          เครื่อง
–           เครื่องสูบน้ำ                       1          เครื่อง

แผนการฝึกเตรียม พัน.ฉก.นย.
“ยุทธการสามชัย”
ยุทธการสามชัย เป็นการปฏิบัติการจริง เพื่อเป็นการปราบปราม ผกค.(ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์) ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด คือ จ.พิษณุโลก จ.เลย และจ.เพชรบูรณ์ โดยมีชื่อเป็นทางการว่า “การฝึกร่วม16” ตามแผนการปฏิบัติการฝึกร่วม 3 เหล่าทัพ มีกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
กองทัพบก       ได้แก่ ฉก.พัน ร.พลฯ และ พัน สอ. ที่ 1. พัน ฉก. พัน ร.11 และพัน ร. 1 สอ.
กองทัพเรือ      พัน ฉก. นย.ได้แก่
–           พัน ร.1 ผส. นย. จัด บก. พันและ กองร้อย ปล.ที่ 1 , พัน. ร.3 จัดกองร้อย ปล.ที่ 2 และพัน. ร.7 จัดกองร้อย ปล.ที่ 3
–           ร้อย ป.105 มม.
–           มว.ลาดตระเวน
–           มว.ช่าง
–           มว.พยาบาล
–           กบร.จัด มว.บ.(โอ 1-10 = 3 เครื่อง)
กองทัพอากาศจัดกองพันส่งกำลังทางอากาศ
–           เครื่องบินลำเลียง C130
–           เฮลิคอปเตอร์

กองร้อยปืนเล็ก ที่ 2 พัน.ฉก.นย.
ปฏิบัติตามแผนยุทธการ ตากสิน1
ตั้งแต่ 1 ธ.ค.- 30 ธ.ค. 15

20 พ.ย. 15 รวมพลขั้นต้นที่ค่ายลูกเสือ
การลำเลียง25 พ.ย. 15 ขึ้นตั้งฐาน ป่ายาบ
อัตรากำลัง ร้อย ปล.ที่ 2 พัน.ฉก.นย. 165 นาย
ลำเลียง ฮ.ทอ. 20เที่ยง

ผบ.พัน.ฉก.นย.
ผู้ปฏิบัติ ร้อย ปล.ที่ 1, ร้อย ปล. ที่ 2 , ร้อย ปล.ที่ 3
ร้อย บก. และบริการ, มว. ลว.,มว. บ. ฉก. ทร.

ยุทธการสามชัย
ร้อย ปล.ที่ 2. พัน.ฉก.นย.
สถานการณ์ของ ผกค. พื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด พิษณุโลก,เลย และเพชรบูรณ์ ปรับแผนการปฏิบัติขั้นแตกหักของหน่วยต่างๆ ดังนี้
แนวความคิดในการปฏิบัติ
การปฏิบัติครั้งนี้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 พื้นที่
พื้นที่ที่ 1ได้แก่ พื้นที่บริเวณภูหินท่านั่ง ภูกะรอ บ.ถ้ำเสง , ถ้ำเจีย , เขาสามหมื่น, และถ้ำห้วยหลอง ให้ พัน.ฉก. พัน. ร. พล.9 และ พัน สอ.ที่ 1 ส่งกำลังเข้าปฏิบัติการ
พื้นที่ที่ 2ได้แก่ พื้นที่บริเวณภูช้าง , ภูโคกน้อย บ้านน้ำหมื่น บ.ถกซ่า และห้วยไคร้ ให้ พัน.ฉก.ร.11 พัน.ร.1 รอ. ส่งกำลังเข้าปฏิบัติการ โดยมีน้ำหนักการปฏิบัติการด้านเหนือ และด้านตะวันออก
พื้นที่ที่ 3ได้แก่ พื้นที่บริเวณ บ.แม้วป่าหวาย ภูลมโล (คิวยู 204825) บ.แม้วขี้เถ้า , บ.แม้วขุนหมัน บ.หมากแข้ง และ บ.แม้วป่ายาบ ให้ พัน.ฉก.นย. ส่งกำลังเข้าปฏิบัติการ โดยมีหลักปฏิบัติการด้านเหนือ กำลังอื่นๆที่เหลือจะใช้ในการรักษาเส้นทางป้องกันฐานยิง และการปฏิบัติอื่นๆ

แนวความคิดในการปฏิบัติ พื้นที่ ที่3
พัน. ฉก. นย. ได้รับพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่ 3 ได้แก่ พื้นที่บริเวณ บ.แม้วป่าหวาย ภูลมโล(คิวยู 204825)
บ.แม้วขี้เถ้า , บ.ขุนหมัน , บ.แม้วป่ายาบ
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ตากสิน 4 และตากสิน 5 ( ฉก. นย. ได้รับพื้นที่ปฏิบัติการในพื้นที่3 ) กระทำโดยส่งกำลังเข้ากวาดล้าง 2 ทิศทาง ด้วยกำลัง 2 กองร้อย ปล. ได้แก่
–                                                           กองร้อย ปล.ที่ 2 และกองร้อย ปล.ที่ 3 โดยมี มว. ลว. ปล. ที่1 ของกองร้อย ปล.ที่ 1 สมทบด้วย อน.ปก. 1 หมู่ , ค.60 มม. และตอน ปรส ร้อย บก. และ บร. เป็นกองหนุนและรักษาเส้นทางป้องกันสกัดกั้น การเล็ดลอดและหลบหนี หรือเพิ่มเติมกำลังของ ผกค. ส่วนกำลังที่เหลือคงปฏิบัติเป็นไปตามแผนเดิม

การปฏิบัติบนฐานป่ายาบ
26 พ.ย. 15     จัดระเบียบและเพิ่มความแข็งแรงในการระวังป้องกันฐาน
27 พ.ย. 15     ส่ง 1 หมู่ ลว. ไป ลว. ที่พิกัด คิวยู 223748 เพื่อใช้เป็นฐาน
28 พ.ย. 15     ส่ง ลว.ที่พิกัด คิวยู 223736
29 พ.ย. 15     ส่ง หมู่ ลว. (-) ที่พิกัด คิวยู 223725
30 พ.ย. 15     เตรียมปฏิบัติการตามแผนยุทธการ ตากสิน 1

แผนยุทธการ ตากสิน 1 ร้อย ปล. ที่ 2 ฉก. นย.
1 ธ.ค. 15        ตั้งฐานที่พิกัด คิวยู 225755 (ฐานยิง ป.บ.ป่ายาบ) เตรียมการปฏิบัติตามแผนยุทธการตากสิน 1
2 ธ.ค. 15        ได้เคลื่อนย้ายจากฐานปฏิบัติการเดิม เพื่อเข้าปฏิบัติการใหม่ ที่พิกัด คิวยู 222737 เหตุการณ์ปกติ
3 ธ.ค. 15        ตั้งฐานปฏิบัติการเดิม ได้ส่ง มว. ปล. 3 ไปเข้าฐานปฏิบัติการใหม่ พิกัด คิวยู 210731 และได้ส่งหมู่ ลว.ทางข้าม เพื่อไปที่บริเวณ คิวยู 208733 แล้วกลับฐานปฏิบัติการกองร้อย
4 ธ.ค. 15        รับ สป. ตามวงรอบในขณะรับ สป. จุดซุ่มที่ส่งไประวังป้องกันสนาม ฮ. ได้ยินเสียงคล้ายปืนอาร์ก้า และเห็นแสงไฟปืนของ ผกค. ยิง ฮ. ประมาณ 4-5 นัด ที่บริเวณพิกัด คิวยู 217737 จุดซุ่ม จึงยิง M 79 ไป  1นัด และเมื่อ ฮ.ไปแล้ว ได้ใช้ ค.60 ยิงไป 7 นัด ไม่ทราบการสูญเสีย และได้ขอให้ ป.ทำการยิงคาดว่า มีผกค. ประมาณ 4-5 คน กระสุนตกลงที่หมาย และได้ยิงตามร่องน้ำใกล้เคียง
–                                        ได้ส่งจุดซุ่มไปที่พิกัด คิวยู 208741
–    เวลา 19.45 น. ขณะที่ ป.ได้ยิงส่องสว่าง เพื่อเช็คที่อยู่แน่นอน ขณะเกิดส่องสว่างขึ้นยามได้เห็น ผกคกระโดดลงจากต้นไม้ใกล้ฐานปฏิบัติการ แนวประมาณ 25 เมตร หน่วยจึงได้ขอ ป. ยิงส่องสว่างอีก และได้เห็นกิ่งไม้ไหวจนผิดสังเกต จึงได้ใช้ระเบิดมือขว้างไป 2 ลูก และ เอ็ม 79 ยิงไป 6 นัด ไม่ทราบการสูญเสีย
5-6 ธ.ค. 15     ส่งหมู่ ลว. ไปทำการ ลว. รองฐานรัศมี 300 เมตร เพื่อพิสูจน์ทราบการใช้อาวุธ เมื่อคืนที่ผ่านมา ไม่พบร่องรอยการสูญเสีย ผกค. พบแต่มีหญ้าราบเล็กน้อยแสดงว่าที่คนมาอยู่บริเวณนี้
–                                        เวลา 13.50 น. ได้ส่งหมู่ ลว. ไปทำการ ลว. ที่บริเวณพิหัด คิวยู 203737 และบริเวณ คิวยู 210727 ไม่พบร่องรอยของ ผกค.
7 ธ.ค. 15        ได้รับคำสั่งจากกองพันให้เคลื่อนย้ายเข้าฐานปฏิบัติการ บ.ป่ายาบ เพื่อเตรียมปรับแผนใหม่ กองร้อยได้เคลื่อนย้ายจากฐานเดิม เวลา 08.00 น. เข้าฐานปฏิบัติการ บ. ป่ายาบ เสร็จเรียบร้อยเวลา 17.30 น.
8-9 ธ.ค. 15     ผบ.ร้อย , ผว.มว. ทำการ ลว. ทางอากาศด้วยสายตา โดย บ. โอ- 1เอ ของ มว.บ.ฉก.ทร. ในพื้นที่รับผิดชอบของ พัน.ฉก.นย. ตามแผนการปรับใหม่
10-11 ธ.ค. 15 กองร้อยวางแผนและซักซ้อมการปฏิบัติการตามการปฏิบัติใหม่ ของ พัน.ฉก.นย. ซึ่ง ร้อย 2 ได้รับมอบให้ทำการกวาดล้างพื้นที่ใหม่ ตามวิทยุ ของ พัน.ฉก.นย. ที่ 115/3 ลง 9 ธ.ค. 15
12 ธ.ค. 15      เคลื่อนย้ายจากฐานการปฏิบัติการ บ.ป่ายาบ เข้าฐานปฏิบัติการใหม่ที่พิกัด คิวยู 240765 และกองร้อยได้ส่งจุดซุ่ม 3 จุด ที่พิกัด คิวยู 240773, คิวยู 237764 และพิกัด คิวยู 242769
13 ธ.ค. 15      เคลื่อนย้ายจากฐานปฏิบัติการเดิม กวาดล้างในพื้นที่ที่ผ่านไปเข้าฐานปฏิบัติการใหม่ที่พิกัด คิวยู 229779 และได้แยก มว. ปล. ที่ 3 ไป ฐานที่พิกัด คิวยู 232782 ในขณะที่กองร้อยเข้าทำการกวาดล้าง ได้พบก้อนหินใหญ่เป็นโพรงเล็กๆ บริเวณพิกัด คิวยู 229773 มีข้าวเปลือกกระจายอยู่ทั่วไปคาดว่าเป็นที่เก็บเสบียงของ ผกค. ใช้มานานประมาณ 6 เดือน และห่างจากก้อนหินใหญ่ประมาณ 50 หลา พบแคร่นอนใต้แผ่นหิน สามารถนอนได้ 3 คน ใช้มาประมาณ เดือนเศษ ส่งจุดซุ่ม 2 จุด ที่พิกัด คิวยู 232784 , คิวยู 228775
14 ธ.ค. 15      รับ สป. ตามวงรอบ
–    ส่งหน่วย ลว. ไปทำการ ลว. ที่บริเวณพิกัด คิวยู 237789 และพิกัด คิวยู 248786 และ ณ พิกัด คิวยู 247886 หมู่ ลว. ได้พบกระต๊อบเก่าๆ 1 หลัง และใกล้กระต๊อบพบหลุมลึก ประมาณ 1 เมตร 4 หลุม ห่างกันหลุมละ 3 วา เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
แต่ละหลุมอยู่ได้ 2 คน หลุมนี้อยู่ใต้ต้นไผ่ใกล้ธารน้ำ สงสัยเป็นพื้นที่พักชั่วคราวและพื้นที่ซุ่มยิง
15 ธ.ค. 15      09.00น. เคลื่อนย้ายเข้าทำการกวาดล้างในพื้นที่รับผิดชอบตามในแนวทางเคลื่อนที่ที่ผ่านไป และเข้าฐานปฏิบัติการใหม่ ที่พิกัด คิวยู 234806
–           ส่งจุดซุ่ม 3 จุด ที่พิกัด คิวยู 235805 , คิวยู 234789 และคิวยู 237801
16 ธ.ค. 15      ส่งกำลัง 1 มว.ปล.(+) (มว.ปล.ที่ 1 ) เข้าทำการกวาดล้างในพื้นที่รับผิดชอบ และแยกฐานปฏิบัติการที่
พิกัด คิวยู 228815
–           ส่งจุดซุ่มไปที่พิกัด คิวยู 238811 , คิวยู 234804, คิวยู 231814 และคิวยู 228810
17 ธ.ค. 15      รับ สป.ตามวงรอบ
–           ส่งจุดซุ่มอยู่ ณ ที่เดิม 4 จุด
18 ธ.ค. 15      ส่งหมู่ ลว.ไปทำการ ลว.ที่พิกัด คิวยู 248812
–           มว.ปล.ที่1 ได้ส่ง 1 หมู่ ลว. ไปทำการ ลว.ที่พิกัด คิวยู 235815
–           จุดซุ่มอยู่ ณ พิกัดเดิม 4 จุด
19 ธ.ค.15       ส่งหมู่ ลว. ไปทำการ ลว. ป้องกันฐานปฏิบัติการ บริเวณพิกัด 246816 และคิวยู 240807 และได้ส่ง
จุดเฝ้าตรวจไปที่พิกัด คิวยู 230810 และพิกัด คิวยู 234812
–           มว. ปล.ที่ 1 ส่งหมู่ ลว. ไปทำการลว.รอบฐานปฏิบัติการในรัศมี 500 เมตร
–           จุดซุ่มอยู่ ณ พิกัดเดิม 4 จุด
20 ธ.ค. 15      รับ สป.ตามวงรอบ
–           เวลา 12.15 ได้ส่ง มว.ปล.ที่ 3 (+) เข้าทำการกวาดล้างพื้นที่รับผิดชอบ และเข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการที่ บ.หมากแข้ง พิกัด คิวยู 249812 เพื่อรอรับ ผกค. ที่กลับใจตามใบปลิวโฆษณาของพัน.ฉก.นย.ที่ได้ดำเนินการทิ้งไปเมื่อ 19.1400  ธ.ค. 15
–           เวลา 13.00 มว.ปล.ที่ 1 (+) ได้เคลื่อนย้ายจากฐานปฏิบัติการเดิม เข้าทำการกวาดล้างในเขตรับผิดชอบ และเข้าฐานปฏิบัติการใหม่ที่พิกัด คิวยู 226820 เป็นการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติจิตวิทยา ควบคุมเส้นทาง จาก บ.แม้วขี้เถ้า มายัง บ.หมากแข้ง
–           ส่งจุดซุ่มยิงไปที่พิกัดคิวยู 224820 , คิวยู 246816 , คิวยู 238811 , คิวยู 234804
21 ธ.ค. 15      ส่งหมู่ ลว.ไปทำการ ลว.รอบฐานปฏิบัติการใหม่ ที่พิกัด คิวยู 225833
–           มว.ปล.ที่ 1(+) เคลื่อนย้ายเข้าฐานปฏิบัติการใหม่ที่พิกัดคิวยู 225833
–           ส่งจุดซุ่มไปที่พิกัดคิวยู 248814, คิวยู 246816 , คิวยู 223834 , คิวยู 238811 , คิวยู 234804
22 ธ.ค. 15      ส่งจุดเฝ้าตรวจไปที่พิกัด คิวยู 230810 และพิกัด คิวยู 234812
–           มว.ปล. ที่ 1 (+)เคลื่อนย้ายเข้าทำการกวาดล้างบริเวณพิกัด คิวยู 210824 ได้ ปะทะกับ ผกค.ได้ยิงมาทางทิศ 280และ 230 มว.ได้ยิงโต้ตอบประมาณ 20 นาที จึงได้ขอ ป.ยิงตัดรอนขัดขวาง ผกค. จึงล่าถอยไป จากผลการปะทะปรากฏว่า พลฯประจวบ ธรรมสาร ได้ถูกยิงที่หน้าขาขวาเหนือหัวเข่าเล็กน้อย กระสุนฝังในแต่ พลฯประจวบ ธรรมสาร ไม่ยอมให้ขอ ฮ.ส่งกลับ เพราะตนสามารถที่จะเดินต่อไปได้ หน่วยจึงไม่ได้ขอ ฮ.ส่งผู้บาดเจ็บ มว.ได้เข้าฐานปฏิบัติที่พิกัด คิวยู 210824 ในตอนกลางคืน ผกค.ได้ทำการรบกวนโดยการเกาะติด รบกวนไม่ให้มว.ได้พักผ่อน
–           มว.ปล. ที่3(+) เคลื่อนย้ายเข้าฐานปฏิบัติการกองร้อย
23 ธ.ค.15       กองร้อยได้ขอ ฮ.รับทหารป่วยเป็นโรคบิด 1นาย หลังจาก ฮ.มารับคนป่วยแล้ว จึงได้เคลื่อนย้ายเพื่อไปช่วยเหลือ มว.ปล.ที่ 1 และเข้าฐานปฏิบัติการที่พิกัด คิวยู 227820
–           มว.ปล. ที่ 1 (+) ได้ส่งหมู่ลว.ทำการ รอบฐาน ในขณะที่หมู่ ลว.เดินทางไป ทางทิศ 290 ระยะห่างประมาณ 50 เมตร ได้ปะทะ กับ ผกค. ประมาณ 10-15 คน หมู่ ลว. ได้ทำการยิงต่อสู้อยู่นาน ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงถอนตัวกลับ แต่ปรากฏว่ายังกลับไม่ได้อีก 2นาย มว.ได้ขอ ฮ.ติดอาวุธ ทำการโจมตี ประมาณ 30นาที หลังจากนั้นได้ส่งกำลังเข้าทำการกวาดล้าง และนำกำลังผู้บาดเจ็บกลับฐาน ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บทั้ง 2 นาย ถูกกระสุนปืนของ ผกค.ที่บริเวณท้องทั้งสองคน คือ จ.อ.สมศักดิ์ ไกรเนตร และ พลฯ เอี้ยมจุ้น แซ่โค้ว อาการสาหัส จึงขอ ฮ.รับผู้บาดเจ็บ แต่ฮ.ไม่สามารถจะลงไปรับได้ เพราะสนามแคบ ได้ขอคำแนะนำทางสายแพทย์จาก ศคพ.และของให้ บ.โอ-1 เอ ของ มวบ.ฉก.ทร. นำเวชภัณฑ์ไปทิ้งเพิ่มเติมให้ แต่ปรากฏว่าเก็บไม่ได้ เพราะภูมิประเทศรกทึบมาก
24 ธ.ค. 15      กองร้อยได้เคลื่อนย้ายจากฐานปฏิบัติการเดิม เพื่อไปเข้าฐานของ มว.ปล.ที่ 1(+) พิกัด คิวยู 220824
ขณะที่กองร้อยได้ทำการเคลื่อนย้ายได้ถูก ผกค.เกาะติดตลอดเวลา สาเหตุที่ทราบเพราะส่วนหลังได้เห็น ผกค.ในระยะห่างประมาณ 70 เมตร แต่งกายสีดำ ใส่หมวกปีกกว้าง กองร้อยได้ทิ้งกำลังไว้ซุ่มรออยู่ ประมาณ 30 นาที ไม่ปรากฏว่า ผกค.ตามมา จึงเคลื่อนย้ายต่อไป ก่อนที่กองร้อยจะเข้าฐานปฏิบัติการ มว.ปล.ที่ 1(+) ได้พบกล่องเวชภัณฑ์ 2 กล่องจึงนำไปด้วย เมื่อกองร้อยได้เข้าฐานปฏิบัติการ มว.ปล.ที่1(+)ขณะนั้น เวลา 18.30 ปรากฏว่า พลฯเอี้ยมจุ้น แซ่โค้ว ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อเวลา 17.15น.
25 ธ.ค. 15      กองร้อยได้พยายามถากถางสนาม ฮ. เพื่อให้ ฮ. สามารถที่จะลงรับผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตได้ ได้ขอให้ บ.โอ. 1 เอ นำดินระเบิด ที เอ็น ที ไปทิ้งให้ เพื่อใช้โค่นต้นไม้ทำสนาม ฮ. ได้กระทำอย่างเร่งรีบ และกองร้อยได้ขอ ฮ. เพื่อได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อเวลา 17.00 น.ก่อนที่ ฮ.จะลงไปรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ฮ. ติดอาวุธได้ลงเคลียร์พื้นที่ก่อน ได้รับการต้านทานจาก ผกค.อย่างหนัก และได้ยิงเข้ามาในฐานกองร้อย ปล.ที่ 2 ถูกทหารบาดเจ็บเล็กน้อย 1 นาย ถูกบริเวณก้น ทางกองร้อยได้ยิงตอบโต้ไป ผกค.จึงหยุดยิง และเงียบหายไป ขณะนั้นเป็นเวลาค่ำมาก และสนาม ฮ. ที่ทำนั้น ทางนักบินบอกว่าสนามยังแคบ ไม่สามารถที่จะลงรับได้ ฮ.จึงเดินทางกลับ หลังจาก ฮ.เดินทางกลับ ทางกองร้อยได้ขอ ป.ยิง ณ พื้นที่คาดว่า ผกค.ยังหลบซ่อนอยู่ ไม่ทราบการสูญเสีย
–           เวลาประมาณ 23.30 น. จ.อ. สมศักดิ์ ไกลเนตร ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว
26 ธ.ค. 15      เคลื่อนย้ายเข้าฐานปฏิบัติการที่พิกัด คิวยู 226823 เพื่อทำสนาม ฮ. รับ สป. และส่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะที่หน่วยทำการเคลื่อนย้าย ผกค. ได้เกาะอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ ฮ.มารับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และส่ง สป. มีผกค.เข้ามาก่อกวน หน่วยได้ทำการตอบโต้อย่างเต็มความสามารถจน ผกค. ได้ล่าถอยไปทางเหนือ การแต่งกายของ ผกค. แต่งชุดพราง สวมหมวกปีก อาวุธประจำกายปืนอาร์ก้า
27  ส.ค. 15            ได้ส่งหมู่ ลว.เพื่อไปทำการ ลว. หาแหล่งน้ำบริเวณพิกัด คิวยู 224820 ได้ปะทะกับ ผกค. ซึ่งมีกำลังประมาณ 3-5 คน ผลการปะทะ ฝ่ายเราปลอดภัย ไม่ทราบการสูญเสีย
–           เวลา 12.30 น. มีผกค. เข้ามาที่ฐาน ทางทิศ 230 ระยะประมาณ 150 เมตร จากฐาน ผกค. ประมาณ 3-5 คน กองร้อยได้ทำการซุ่ม แต่ผกค.ไม่ยอมเข้ามา ได้ใช้อาวุธ เอ็ม 79 ยิงไปทางผกค. ผกค.ล่าถอยกลับไป
–           ในตอนกลางคืนระหว่าง 20.00-02.00 มักจะมีเสียงสัตว์ร้องทางป่าไม้ของผกค. รอบฐานทุกคืน สำหรับพื้นที่ที่น่าสงสัย ว่าจะเป็นแหล่งรวมของผกค. คือตามแนวห้วยเหมือดโคน เพราะส่วนมากจะมี ผกค.มาทางจุดนี้
–           ส่งจุดซุ่ม 3 จุด ที่พิกัด คิวยู 321831 , คิวยู 220829 , 221829
29 ธ.ค. 15      05.15 น. ผกค. ลอบเข้ามารบกวนฐาน ใช้ระเบิดขว้างไปบริเวณที่ผกค.เข้ามารบกวนจำนวน 1 ลูก จากนั้น ผกค.ก็หลบหนีไป เวลา 07.00 ได้ส่ง ลว.ไปทำการพิสูจน์ทราบไม่พบร่องรอย
–           ได้ส่งลว. คุ้มกันชุดที่ไปเอาน้ำที่พิกัดคิวยู 224827 ไม่ถูกขัดขวางจาก ผกค.
30 ธ.ค. 15      ส่งจุดซุ่ม 3 จุด ณ พิกัดเดิม เวลาประมาณ 08.00 สงสัยว่า ผกค.เข้ามาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของจุดซุ่ม จึงใช้ ค.60ยิงไปจุดนั้น ไม่ทราบผลการสูญเสีย
–           เวลาประมาณ 20.00 ผกค. เข้ามารบกวนฐาน โดยเป่าไม้ทำเสียงสัตว์ทางทิศเหนือ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศใต้ ทางทิศใต้มีการเคลื่อนย้ายกำลัง เพราะมีเสียงส่งสัญญาณรับกันเป็นระยะ ได้ขอ ป.ยิง 2นัด เสียงนั้นได้เงียบหายไป ส่วนทางทิศอื่นๆคงมีเสียงอยู่จนกระทั่ง 31 04.00 ธ.ค. 15 เสียงจึงเงียบหายไป
31 ธ.ค.15       08.00  ได้ยินเสียงเคาะเกาะ และขุดดิน ทางทิศ 270 ห่างจากฐาน 500 เมตร จึงขอป.ยิงไม่ทราบการสูญเสีย
ขณะที่กำลังกองร้อย ปล.ที่ 2 มาใกล้บริเวณสนามบินภูลมโล ผู้เขียนได้รับคำสั่งจากผบ.ร้อย ให้นำกำลัง 1 หมู่ ปล. ทำการลาดตระเวนหน้า บริเวณสนามบิน ด้านหน้า-ด้านขวา-ซ้าย ของสนามบิน โดยกำลังส่วนใหญ่ กองร้อย ปล.หยุดรออยู่ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ทำการลาดตระเวนกระจายกำลังบริเวณสนามบินที่เป็นแนวกว้าง พื้นที่มีแต่หญ้าคา สูงบ้าง ต่ำบ้าง ได้ตรวจการเพียงสายตา เมื่อเห็นว่าปลอดภัยได้รายงานให้ กองร้อย ปล.ทราบ เพื่อนำกำลังส่วนใหญ่ของกองร้อยเพื่อทำการยึดสนามบิน ภูลมโล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่โล่ง เ?

Copyright © 2019. All rights reserved.