เกี่ยวกับเรา

  1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ นรจ.ทร.2502
  2. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนจ่ารุ่นลูกหลาน
  3. เพื่อแสดงให้นักเรียนจ่ารุ่นลูกหลานได้เห็นความสำเร็จในชีวิตที่แตกต่าง
  4. เพื่อยืนยันถึงวิชาความรู้ของแต่ละพรรคเหล่าที่ได้รับจาก รร.ชุมพลทหารเรือนั้น สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
  5. เพื่อยืนยันว่า รับราชการกองทัพเรือ เป็นอาชีพที่มั่นคง และมีเกียรติสูง

Copyright © 2019. All rights reserved.